Groenholland

Groenholland BV is in 1990 in Amsterdam opgericht. Met een achtergrond in de aardwetenschappen is het bedrijf vanaf het midden van de jaren 90 toonaangevend op het gebied van onderzoek, ontwerp en toepassen van "gesloten" bodemenergiesystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verticale bodemwarmtewisselaars (bodemlussen) in combinatie met warmtepompen.

Bodemwarmtewisselaars en warmtepompen

Het gebruik van bodemwarmtewisselaars (Bww) heeft in Nederland de afgelopen twintig jaar een enorme groei doorgemaakt. Met name in de woningbouw, zowel bij grondgebonden woningen als bij appartementen, wordt om de beoogde energiebesparing te bereiken vaak gebruik gemaakt van bodemgekoppelde warmtepomp systemen. Aan de afgiftezijde wordt veelal lage temperatuurverwarming gebruikt.

De voordelen van de "gesloten" systemen ijn combinatie met warmtepompen zijn evident. De bodemwisselaar beschikt over een zeer lange levensduur (> 50 jaar) en zeer lage onderhoudskosten. Het systeem is in alle voorkomende geologische afzettingen te gebruiken en wisselt slechts energie (koude en/of warmte) met de bodem uit.

In tegenstelling to de bodemenergiesystemen die grondwater gebruiken (WKO) worden er geen grote hoeveelheden grondwater rondgepompt en gemengd en is ook het thermische invloedsgebied van het systeem (rondom het brongebied) in de bodem zeer beperkt.

Mits goed ontworpen en goed geinstalleerd zijn warmtepompen in combinatie met een gesloten Bww systeem zeer energie-efficient en bieden zij een hoog comfort. De installties zijn geschikt om zowel  te verwarmen en te koelen en kunnen ook goed geintegreerd worden met andere energiebronnen zoals gasketels of zonnepanelen (zon thermisch).

In Nederland draaien al tientallen grote projecten met elk tientallen tot honderden woningen die gebruik maken van warmtepompen met Bww's. Enekel voorbeelden zijn de wijk "Schoenmakershoek" in Etten-Leur met meer dan 1000 woningen die al sinds 2008 in bedrijf zijn, of het complex "Zuidpoort" in Delft met 90 appartementen (2007), de Vegelinbuurt in Leeuwarden, Scholenaar in Haarlem.

Wet en regelgeving en de praktijk

De afgelopen jaren is wet en regelgeving ontwikkeld voor bodemenergie. Zo is de uitvoering en kwaliteit van het boorwerk vastgelegd in het protocol mechanisch boren en zijn er ook protocollen ontwikkeld voor uitvoering en handhaving bij het ontwerp en aanleg van bodemenergie systemen (BUM-HUM). Voor de gesloten bodemenergiesystemen zijn in Nederland de gemeenten het bevoegd gezag. Voor het merendeel van de gesloten systemen kan bij aanleg worden volstaan met het doen van een melding bij de gemeente.

In gebieden waarvan de gemeente voorziet dat er grote drukte zal ontstaan bij het gebruik van bodemenergiesystemen (nieuwbouwwijken, industriegebieden e.d.) zal mogelijk een "masterplan" ontwikkeld moeten worden. Dit plan coordineert het gebruik van de bodem opdat deze op optimale wijze langjarig bodemenergie levert aan de vele gebruikers.

Een praktijk voorbeeld is de wijk "Schoenmakershoek" in Etten-Leur die circa 10 jaar geleden "all electric" is ontworpen. De wijk heeft meer dan 1000 woningen die elk een eigen warmtepompsysteem heeft voor het leveren van ruimteverwarming en tapwater. Het in 2005 door Groenholland opgestelde "masterplan" legde de uitgangspunten voor succesvol gebruik van de bodem vast. Bewonerservaring en monitoring van bodemtemperaturen in de periode 2011-2013 leerde dat een goede voorbereiding een succesvol en duurzaam project oplevert. Ook bij de verdere uitbreiding van "Schoenmakershoek" met nog enkele honderden woningen worden warmtepompsystem toegepast.

Etten-Leur is zowel nationaal als internationaal een voorbeeldproject. Zo ontving de gemeente in 2013 de Europese "warmtepomp stad van het jaar" prijs van de EHPA (European Heat Pump Association). In Nederland is het stil, meestal is dit een goed teken!

 

(foto: bodemtemperatuur meting in Schoenmakershoek Etten-Leur)

Duurzaamheid en energiebesparing

Bij bodemwarmtewisselaarsystemen is het meest in het oog springende aspect van het begrip duurzaam het proces van energie-uitwisseling met de bodem. Dit proces is reversibel,  wat inhoud, dat zodra men de energie-uitwisseling met de bodem staakt, deze zal gaan terugkeren naar haar oorspronkelijke temperatuur. In tegenstelling tot fossiele energiebronnen is er op de lange termijn dan ook geen sprake van uitputting, maar van regeneratie.

Besparing op het gebruik van primaire energie (gas, olie, kolen etc.) is een van de doelstellingen van een bodemgekoppeld warmtepompsysteem. Besparingsmogelijkheden zijn uiteraard projectspecifiek, maar als de WP-installatie zowel voor verwarming als koeling wordt gebruikt, zijn besparingen tussen de 25-40% zeer wel haalbaar, zelfs als rekening wordt gehouden met de opwekkingsverliezen electriciteitsproductie en transport.

Overige financiele "incentives" zijn ook de zeer lage onderhoudskosten, de langjarige betrouwbaarheid of de op kosteneffectieve wijze bereiken van een lage EPC.

Graag nodigen wij u uit om uw energiewensen en de haalbaarheid daarvan met ons te bespreken.

Groenholland geo-energie produkten

Innovatie, advisering & ontwerp enerzijds en de feitelijke bouw en levering van installaties en componenten anderszijds zijn de produkten van Groenholland.

De combinatie van deze werkzaamheden en meer dan 10 jaar practische ervaring vertaalt zich in de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze produkten.

Technische en thermische garantie op de prestaties en levensduur van systemen behoort tot de leveringsstandaard. Monitoring levert het inzicht om dit te beoordelen.

 

Groenholland geo-energie projecten

In onze projecten vind je een breed scala aan gebouwen. Varierend van grondgebonden woningen, appartementsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en universiteitsgebouwen tot en met bedrijfspanden en zelfs opslagloodsen.

Het gemeenschappelijke van de projecten is de boefte om een duurzame technologie te gebruiken om op elegante wijze tot energiebesparing te komen.

Een doelstelling om het gebruik van fossiele energie te beperken (gas, olie en kolen) is vaak het uitgangspunt.

Daarom is het in een vroeg stadium al zaak om de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van warmtepompinstallaties in kaart te brenegen en mogelijke besparingen inzichtelijk te maken.

De "turn key" aanpak leidt tot een verantwoordelijke aanpak van ontwerp, bouw en levering van een installatie en een garantie op kwaliteit, energiebesparing en thermische prestatie.

 

La natura in ufficio, WWF Wooking

Tecnische Nuove (it) heeft een artikel gewijd aan het nieuwe hoodfkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Woking, UK als een goed voorbeeld van architectuur gericht op het voorkomen van CO2 emissies. Groenholland heeft voor het WWF een geavanceerd turn-key bodemgekoppeld warmtepomp-systeem geleverd wat de gehele koude en warmtevraag van het gebouw verzorgt.

download La natura in ufficio

European Geothermal Innovation Award (2014)

Groenholland is als een van de vier "top companies in Geothermal Innovation" genomineerd voor de (EGIA) 2014 prijs vanwege haar innovatieve bijdrage aan gesloten bodemwarmtewisselaar systemen.

De winnaar van de Geothermal Innovation Award zal bekend gemaakt worden tijdens de "Messe Offenburg" op 20 februari aanstaande.

De "GeoTHERM Messe Offenburg" is de grootste beurs op het gebied van geothermie in Europa. Op de beurs wordt geothermie in de breedte ge-exposeerd, zowel diep als ondiep.

World Renewable Energy Congress

van 3 tot 8 augustus 2014 vindt het congres plaats op de Universiteit van Kingston, London (Verenigd Koninkrijk).

Groenholland verzorgt hier op uitnodiging een presentatie over bodemenergiesystemen als hefboom voor hernieuwbare energiebronnen.

Warmtepomp systeem

 


Read more

Melding bodemenergie

De nieuwe AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Bodemenergie geldt sinds medio 2013.

De belangrijkste verandering is dat vanaf nu de gesloten systemen voorafgaand aan plaatsing bij de gemeente gemeld moeten gaan worden. Tot de melding behoort een berekening van de langjarige efficientie van het systeem en een toets op interferentie met omliggende systemen.

Melding levert bescherming en zekerheid voor uw langjarige investering.

Eerste meldingen 2013

Sinds de zomer van 2013 is er sprake van de eerste meldingen van gesloten bodemenergie systemen.

Voor particulieren, warmtepomp leveranciers en boorbedrijven die hierbij betrokken zijn geldt dat er nogal wat stappen te maken zijn voordat er sprake is van registratie.

Ook gemeenten zijn druk doende om hun uitvoerende taken op de rit te krijgen en deze af te stemmen met de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst).

Ontwerp en realisatie ondergrondse gesloten systemen.

Afgelopen zomer is de eerste ronde van de CITO examens bodemenergie afgenomen. Voor veel deelnemers zal dit een eesrte stap zijn van het certificeringstraject dat in de loop van 2014 verplicht zal gaan worden voor ontwerpers van geo-energie systemen.

Berekeningsmethodiek

Voor het ministerie van I&M heeft Groenholland de berekenings- methodiek (t..b.v. de HUM en BUM) ontwikkeld waarmee in de nieuwe wetgeving de onderlinge interferentie tussen gesloten systemen en de efficientie van gesloten systemen kan worden berekend

Monitoring Etten-Leur

In opdracht van de gemeente Etten-Leur is de bodemtemperatuur in de wijk Schoenmakershoek in de periode 2011-2013 gemonitored. In de wijk maken als sinds 2007-2008 meer dan 1000 woningen gebruik van een warmtepompsysteem met een bodemwarmtewisselaar.

Doel van de meetsessie is om vast te stellen of de temperatuurontwikkeling van de bodem, zoals modelmatig berekend in het masterplan (2005). zich ook ontwikkeld als voorzien.

Op meer dan 30 plaatsen is de bodemtemperatuur op meerdere diepte-intervals maandelijks gemeten. In de meetperiode viel de buitengewoon koude winter van 2013 en de zeer warme zomer van dat jaar.

In totaal zijn er zo'n 4000 metingen verricht. De resultaten zijn bekend bij de gemeente en zullen in de loop van 2014 worden gepubliceerd.

 

WWF Woking (UK)

Het World Wildlife Fund (WWF), in Nederland beter bekend als het Wereld Natuurfonds (WNF), bouwt in Woking (Surrey) haar nieuwe Britse hoofdkantoor. Het gebouw kent een BREEAM "outstanding" classificatie.

Groenholland UK Ltd. ontwerpt, bouwt en levert de warmtepompinstallatie die het gebouw van alle verwarming en koeling moet gaan voorzien.

 

Micro Generation Scheme

Groenholland UK is gecertificeerd als bodem gekoppelde warmtepomp installateur in het VK. The Micro- generation Certification Scheme (MCS 1201).

www.greenbooklive.com